LM - ELUSTIILITURUNDUS

Innovatiivsed turundus-,
kogukonna- ja koostöölahendused

Elustiiliturundusettevõte Lifestyles Marketing OÜ (LM) tuleb 2024 a. II poolel turule innovatiivsete turundus-, kogukonna- ja koostöölahendustega, mis võimaldavad nii laiema ringi inimestel, ettevõtetel, kodanikeühendustel, avalikul sektoril kui ka erinevatel kogukondadel saada ja jagada neid huvitavat informatsiooni ja meediasisu, teha iseend ja oma võimalusi nähtavamaks, leida nii sõpru, koostööpartnereid kui ka kliente ja osaleda erinevates koostööprojektides.

Nii üleriigilise kui ka ülemaailmse haardega innovatiivsed Lifestyles Marketing'i kogukonna- ja koostöölahendused ühendavad entusiastid, eksperdid ja erinevad osalejad valdkonnapõhiselt koostööks, mis võimaldab tõsta valdkonna teadlikkust ja edendada uuenduslike lahenduste väljatöötamist. See aitab kaasa nii kogukonna ühtsuse tunde edendamisele kui ka laiemalt ühiskonna heaolu ja majanduslikule arengule.

TEENUSED JA LAHENDUSED

VÕRGUSTIKUD

Võimalusterohked ja turvalised digiühiskonna - sotsiaalvõrgustiku platvormid erinevatele huvigruppidele, kogukondadele...

PORTAALID

Uudiste-, teabe-, tutvumis-, turundus- ja kogukonnaportaalid "võtmed kätte" ja "rahuliku une" lahendusena.

ISIKUTURUNDUS

Isikuturunduslahendused, millega saab turundada isikupõhiselt ka brände, ettevõtteid, kogukondi, tooteid ja teenuseid.

TURUNDUSTUGI

Konsultatsioonid, koolitused, ideed, plaanid, kampaaniad, koostööprojektid, reklaamiteenused, haldusteenused.

ÜRITUSED

Kultuuriürituste, festivalide, kampaaniate, konkursside ja erinevate koostööprojektide algatamine, korraldamine.

SISUTOOTMINE

Peamiselt heade uudiste, silmaringi avardava, meelelahutusliku ja ühiskondlikult kasuliku meediasisu tootmine, toimetamine, kirjastamine.

ASUTAJA JA EESTVEDAJA

Elustiiliturundusettevõtte Lifestyles Marketing'i asutaja ja eestvedaja Don Simon Tompel on ettevõtja, kes töötab innovaatorina, ideede generaatorina, käivitajana, programmeerijana, disainerina, arendajana, turundajana, korraldajana ning vabakutselise ajakirjanikuna.
Tema isiklik eesmärk on kasutada oma isikuomadusi, teadmisi ja kogemusi, et toetada tehnoloogia ja ühiskonna sünergeetilist arengut, mis on kooskõlas looduse ja loomulikkusega. Ta näeb end sildade ehitajana, kes ühendab erinevaid valdkondi ja inimesi, et saavutada harmoonilist ja jätkusuutlikku arengut. Ta teeb seda läbi innovatsiooni, tootearenduse ning teabe-, koostöö- ja turunduslahenduste loomise, püüeldes alati tulevikku suunatud lähenemise poole. Oma pühendumusega jätkusuutlikule ja vastutustundlikule arengule loob ta uusi lahendusi, mis aitavad ühiskonnal ja tehnoloogial koos areneda ning särada.

MÕISTETE SELETUSED

Mõisted on keele ja suhtlemise alus. Ilma mõisteteta oleks meil raske oma mõtteid ja tundeid teistele edasi anda. Ehk siis mõisted on selleks, et inimesed üksteisest samal viisil aru saaksid.

Mis on elustiil?

Elustiil on inimese eluviis, mis kajastab tema väärtusi, hoiakuid, huve ja käitumist. See hõlmab erinevaid valdkondi, sealhulgas toitumine, füüsiline aktiivsus, töö- ja puhkerežiim, sotsiaalsed suhted, hobid, tarbimisharjumused, riietusstiil ja keskkonnaalased valikud. Elustiil on sageli tugevalt seotud inimese isikliku identiteedi, kultuurilise tausta ja sotsiaalse staatusega.

Mis on kogukond?

Kogukond on rühm inimesi, kes jagavad ühist geograafilist asukohta, huve, väärtusi, eesmärke, kultuuri, ajalugu või muid ühiseid jooni. Kogukond võib olla nii väike kui perekond või naabruskond või nii suur kui linn, riik või isegi rahvusvaheline rühm, nagu online-kogukond, mis ühendab inimesi kogu maailmast. Kogukondade eesmärk on luua ühiseid väärtusi, suurendada sotsiaalset sidusust, toetada ja aidata oma liikmeid ning lahendada ühiseid probleeme. Kogukonnad pakuvad inimestele turvatunnet, kuuluvustunnet, toetust ja võimalusi suhtlemiseks, koostööks ja arenguks.

Mis on turundus?

Turundus on lai äritegevuse valdkond, mis hõlmab erinevaid strateegiaid ja taktikaid, mille eesmärk on mõista, luua ja pakkuda väärtust klientidele, et saavutada eesmärke ja kasumlikkust. Turundus hõlmab nii toodete ja teenuste kavandamist, hindamist, reklaamimist, müümist kui ka jaotamist. See keskendub klientide vajaduste ja soovide uurimisele ning nende rahuldamisele, et luua pikaajalisi suhteid ja tagada klientide lojaalsus.

Mis on isikuturundus?

Isikuturundus, tuntud ka kui person branding, on strateegia, mida persoonid kasutavad oma maine loomiseks ja haldamiseks. Selle eesmärk on kujundada avalikku arvamust ja luua tugev isiklik kaubamärk. Isikuturundus hõlmab erinevaid aspekte, sealhulgas, kuid mitte ainult, oskuste ja kogemuste esiletõstmist, väärtuste ja uskumuste väljendamist ning unikaalse hääle leidmist. See hõlmab ka sotsiaalmeedia kasutamist, võrgustike loomist, sisu loomist ja avaliku esinemise oskusi. Isikuturundus on eriti oluline vabakutselistele, ettevõtjatele, avaliku elu tegelastele ja teistele professionaalidele, kes soovivad oma karjääri ja äri edendada, luues positiivse ja eristuva isikliku kaubamärgi.

Mis on innovatiivne?

Innovatiivne tähendab midagi uudset, loovat ja uuenduslikku. Innovatsioon viitab ideede, meetodite, protsesside, toodete või teenuste väljatöötamisele, mis on oluliselt erinevad ja paremad kui olemasolevad lahendused. Innovatiivsed ideed võivad pakkuda uusi võimalusi, parandada tõhusust, suurendada kasumlikkust või lahendada seni lahendamata probleeme. Innovatiivsed ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed on need, kes pidevalt otsivad uusi viise oma tegevuse, toodete või teenuste parandamiseks, kasutades loovaid ja uuenduslikke lähenemisviise. Innovatsioon võib esineda kõigis eluvaldkondades, sealhulgas teaduses, tehnoloogias, äris, hariduses, meditsiinis ja kultuuris.

Mis on koostöö?

Koostöö on protsess, kus kaks või enam inimest, rühma või organisatsiooni ühendavad oma jõud, ressursid ja oskused, et saavutada ühiseid eesmärke või lahendada probleeme. Koostöö eesmärk on jagada teadmisi, ideid ja vastutust, et saavutada paremaid tulemusi kui üksinda tegutsedes. Koostöö hõlmab suhtlust, koordineerimist ja vastastikust toetust, et tagada ühiste eesmärkide saavutamine. Koostöö võib toimuda nii inimeste, organisatsioonide, riikide vahel erinevates valdkondades, nagu äri, teadus, haridus, sotsiaalsed projektid jne.

Mis on sünergia?

Sünergia on kontseptsioon, mis kirjeldab olukorda, kus kahe või enama elemendi, inimese, organisatsiooni või süsteemi koostöö tulemusena saavutatakse suurem mõju või tulemus, kui iga üksik element eraldi tegutsedes. Sünergia põhineb mõttel, et koos tegutsedes suudetakse saavutada rohkem kui lihtsalt nende eraldi panuste summa. Sünergiat võib leida nii äri-, teadus- kui ka sotsiaalvaldkondades, kus inimesed või osapooled töötavad ühiste eesmärkide nimel.

Mis on "võtmed kätte" teenus?

"Võtmed kätte" teenus tähendab valmislahendust, mis on klientidele tarnitud kasutusvalmis kujul. See tähendab, et LM rendib valmis veebitarkvaralahendust, mis on kohandatud vastavalt kliendi ärimudelile, vajadustele ja visuaalsele identiteedile. Klient saab seda kohe kasutama hakata.

Mis on "rahuliku une" teenus?

"Rahuliku une" teenus tähendab seda, et teenuseosutaja haldab protsesse, milles kliendil pole piisavalt kompetentsi, aega või pole see kliendi põhitegevus. Kuna LM ei müü klientidele tarkvaralahendusi vaid rendib neid koos haldusega, saavad kliendid pühenduda oma põhitegevusele ega pea muretsema veebikeskonna, olgu see siis kogukonnaplatvorm või portaal, toimimise pärast.